La tranquilidad de estar bien asesorado
 

Per estar ben informat

                            

CIRCULAR PERMISOS LABORALS PER LES ELECCIONS DEL DIA

21 DE DESEMBRE DE 2017

 

Com sabeu, el proper dijous, dia 21 de Desembre de 2017,  s’han convocat les eleccions al Parlament de Catalunya, coincidint amb un dia laborable per la majoria dels treballadors.

En data 03-11-2017 es va publicar al BOE el Real Decret 953/2017, de 31 de novembre, que recull la norma complementària per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya. En el mateix, s’inclouen els permisos laborables que tenen dret a gaudir els treballadors, per garantir el seu dret a vot.

En aquest sentit, l’article 24 del mencionat Real decret, estableix que les empreses hauran de concedir els següents permisos retribuïts pel dia de les eleccions:

  1. Per als treballadors i treballadores que tinguin la condició d’electors, i treballin el dia 21 D, un permís retribuït i no recuperable, de fins a quatre hores dins de la jornada laboral (quan el treballador presti serveis en una jornada reduïda, s’efectuarà la reducció proporcional del permís, d’acord amb l’article 13.1 del Real Decret 605/1999).
  2. Per aquells treballadors que acreditin la condició de membres de la mesa electoral o d’interventor, i treballin el dia de la votació, un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa del dia de la votació, i també, a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
  3. Per aquells treballadors que acreditin la condició de membres de la mesa electoral o d’interventor, i gaudeixin de descans el dia de la votació, un permís retribuït consistent en les cinc primeres hores durant la jornada del dia immediatament posterior al de la votació.
  4. Per aquells treballadors que acreditin la condició d’apoderats, i treballin el dia de la votació, un permís retribuït durant aquell mateix dia.

L’obligació de concedir els permisos retribuïts anteriors, s’exceptua per aquelles empreses que tinguin ubicat el seu centre de treball en una localitat en la que sigui dia festiu. 

El permís previst a l’apartat a), s’ha de posar en relació amb l’article 37.3.d) de l’Estatut dels treballadors, que preveu “d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.”

 

Així doncs, els treballadors podran gaudir del permís retribuït si l’horari de treball coincideix amb el de la votació, i el seu gaudi es limitarà restrictivament al temps necessari pel compliment de l’exercici del dret a vot. En canvi, els treballadors que tinguin una jornada laboral amb un horari que no coincideixi, ni total, ni parcialment (excepte quan resulti impossible exercir el dret a vot amb el temps restant), amb el de la votació, no tenen dret al gaudi d’aquest permís.

 

Per altra banda, entra dins del poder de direcció i organització empresarial la determinació de l’inici i la finalització de l’exercici del permís, sempre i quan, sigui dins de l’horari electoral.

L’empresa podrà sol·licitar als treballadors l’aportació del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent. 

 

Per qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició,

Nuestra Oferta

¿Desea conocer mejor nuestra oferta? En nuestras secciones encontrará información detallada.

ADROHER ASSESSORS i ECONOMISTES

Avda. Jaume I, 64, 3er
17001 Girona

Tel.:  +34 972 106 903

Fax:  +34 972 219 876

E-mails: info@adroherassessors.com

adroher.economistas@gmail.com

También puede llamar al teléfono: 647747761 647747761, o bien, utilizar nuestro formulario de contacto.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© ADROHER ASSESSORS I ECONOMISTES